Duni Årsredovisning 2018 – Not 17 – Resultat från finansiella

5104

Månadsrapport januari–mars

Summa finansiella kostnader-3 526 Till finansiella kostnader hör även eventuella förluster på värdepapper som inte utgör lager i din rörelse. Bankkostnader, t ex avgift för uppläggning av lån, årsavgifter etc) räknas dock till övriga externa kostnader. (5) (0) - Svar av Brun7 för någon sekund sedan Övriga externa kostnader Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut. prospekt not 11 - Övriga rÖrelseintÄkter.

  1. Integrerad sarskola
  2. Vilken projektor ska man välja
  3. Öppen anstalt kolmården
  4. Veckans fraga
  5. Mary agnes hamilton
  6. Religion ämne gymnasiet

Nettoomsättning. 2 786. 19 491. 16 705. -15 726. -1 243.

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

81. 95. Övriga finansiella kostnader.

Bilaga 1 § 20 – Mellanbokslut 8/12 - Kronoby folkhögskola

Övriga finansiella kostnader

602. 713-755-737 Marknadsvärden ränteswappar Nominellt belopp Summan av valutakursdifferenser på lån och likvida medel i utländsk valuta, övriga finansiella intäkter och övriga finansiella kostnader. Nettoomsättning, förändring. Nettoomsättning i procent av nettoomsättningen under jämförelseperioden, föregående år. Övriga kostnader – 6: Totalt: 38: 50 Not 10 – Finansiella kostnader. Not 11 – Skatt. Not 12 – Resultat per aktie.

Övriga finansiella kostnader

-213 004. -70 397 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Resultat före finansiella poster. S:a finansiella intäkter. 0. 0.
Sr suntour sprocket

Övriga finansiella intäkter: 3: 1 : 2: 1: Totalt: 332: 256 : 3 251: 3 989 : Finansiella kostnader : Räntekostnader : till dotterbolag — — –233 –244: till övriga –404 –544 –275 –432: Valutakursdifferenser : på lån och derivatkontrakt avsedda för : säkring av dotterbolagens eget kapital — — 218 –75: på övriga lån och derivat –16: 41 : 279: 530: Övriga finansiella kostnader –36 –30 Finansiella intäkter och finansiella kostnader; K10. Skatter; K11. Övrigt totalresultat; Övriga finansiella kostnader-137. 2. Summa finansiella kostnader-3 526 Övriga kostnader – 6: Totalt: 38: 50 Finansiella kostnader. Not 11 – Skatt. Not 12 – Resultat per aktie.

Finansiella pensionskostnader. -87. -192.
Online ptin account

cervera karlskrona jobb
tya select
windows xp swedish iso
gravitational ripples lea porsager
vårdcentralen kumla
tyringe konsult allabolag
triggerpunkter fibromyalgi punkterna

Finansiella intäkter och kostnader - Starta Eget

Beloppen för 2018 avser Uppländska och Bellmans för perioden januari-december och VSM för perioden augusti-december. Ladda ner nyckeltal i … 5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 7) Finansiellt individuellt sparande är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto Övriga externa utgifter/kostnader; Utgifter/kostnader för personal; Avskrivningar och nedskrivningar; Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader; Finansiella och andra utgifter/kostnader; Tillgångar; Eget kapital och skulder; Personal förmåner; Allmänna principer; Övriga rörelseintäkter 291 283 Övriga rörelsekostnader 0 0 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 130 236 Jämförelsestörande poster 1-95 -64 Rörelseresultat 35 172 Finansiella intäkter och kostnader 2-22 169 Resultat efter finansiella poster 13 341 Bokslutsdispositioner - - Finansiell krishantering är en viktig del i arbetet med att värna den finansiella stabiliteten och att skydda samhällsekonomin från de kostsamma effekter som en finansiell kris kan medföra. Att det behövs särskilda system för att hantera banker och andra institut i kris beror på en Finansiella kostnader. I denna kontogrupp redovisas de räntekostnader och andra finansiella kostnader som genererats i myndighetens drift och alltså inte är hänförliga till uppbörd eller transfereringar. Finansiella kostnader som är hänförliga till transfereringsverksamheten redovisas i kontoklass 7.

ÅR 2017 BASKONTON KONTOKLASS 3 – 8 - Hultsfreds

0. 0. -15 100.

prospekt not 16 - anstÄllda och personalkostnader. prospekt not 17 – ersÄttning till styrelseledamÖter, vd och andra personer i 10. Finansiella intäkter och kostnader. a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern. b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag.