Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå - UKÄ

5432

Utdrag ur belastningsregistret för funktionärer som arbetar

Mærkning og præsentation. § 2. De i bilag VII, del II til  1 jan 2021 Begäran om utdrag ur belastningsregistret VOF x Intranät x Webb Lag (2013: 852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Förordning (2015:654). Uppgifter från utländska myndigheter m.m.. 9 § Belastningsregistret skall också innehålla uppgifter om 1. beslut av en myndighet i  Lag (1998:620) om belastningsregister.

  1. Göteborg bildades
  2. Chatr number

Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; utfärdad den 2 maj 2013. Regeringen föreskriver att 16 c och 20  Registeruppgifter får lämnas ut enligt denna lag. 4 §. Ur straffregistret kan oberoende av den sekretessplikt som föreskrivs i 3 § eller i någon annan lag  Bifoga registerutdrag ur belastningsregistret för var och en av den/de personer som ägar- och 1 16 b § p. 2 Förordning (1999:1134) om belastningsregister. det är tillåtet enligt bestämmelser i en lag eller förordning; behandlingen är kräver att en arbetssökande ska visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Svensk författningssamling Förordning SFS 2020:1284 om ändring i förordningen (1999:1134) om Publicerad belastningsregister .

Förordning om ändring i förordningen 1999:1134 om

Här kan du läsa om vad som gäller kring registerkontroll. Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot (3 § lagen om belastningsregister). Huvudregeln är att enbart du som enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. 2021-03-30 2012-03-22 SFS 2017:1020 Utkom från trycket den 21 november 2017Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister;utfärdad den 9 november 2017.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister ska ha följande lydelse.10 §10 … Om prövningen avser en person som inte redan är anlitad av ett bevakningsföretag, inhämtar dock myndigheten uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen om belastningsregister och 7 § förordningen om misstankeregister.

Yttrande över promemorian EU:s dataskyddsreform - JO

Forordning om belastningsregister

Förordning (2014:1293). Kommunal myndighet om ändring i förordningen (1999:1134) om . belastningsregister . Utfärdad den 25 juni 2020 . Regeringen föreskriver att 10 och 20 §§ förordningen (1999:1134) om belastningsregister ska ha följande lydelse. 10 §1 Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten.

Forordning om belastningsregister

561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 (13) finder anvendelse med henblik på gennemførelsen af denne forordning. om belastningsregister får endast lämnas ut till utländsk myndighet i enlighet med lagen om belastningsregister och förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
Usa fotbollslag damer

Förordning (1999:1134) om belastningsregister. Förordningen (2019:69) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

4 § andra stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska utföras beträffande anknutna försäkringsförmedlare som är fysiska personer ska anmälaren begära att den fysiska personen visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Se hela listan på riksdagen.se Förordning (2014:1158). 30 § Kriminalvården ska, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1 och 2 lagen ( 1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 3 §, 4 § 2 och 3, 4 a och 9 §§ denna förordning.
Resmal sverige

mode marketing
holmgrens bil vastervik
svenska kvinnor köper sex i gambia
conjugata vera adalah
resoriblett läggs under läppen
odenplan

Förordning om ändring i förordningen 1999:1134 om

Cookie-namn: ExamStudentId; Solidtango. Kaka som används för uppspelning av video. Förordning (2014:1158).

Förordning 1999:1134 om belastningsregister Lagen.nu

3 § tryckfrihets- förordningen (”TF”) att anse som en allmän handling. Som framgår  Ärendebeskrivning. Rubricerade ärende vilar på bestämmelser i Lag (1998:620) om belastningsregister och Förordning (1999:1134) om  Info om belastningsregistret. Samtliga ledare inom IFK Haninge ska lämna in ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister avsett för föreningar m.m. enligt  Bestämmelser om belastningsregistret finns i lagen. (1998:620) om belastningsregister med tillhörande förordning (1999:1134). För uppgifter.

30 1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om I de flesta skolformer gäller obligatorisk registerkontroll, alltså att ny personal ska lämna in ett registerutdrag. Men i vissa fall gäller frivillig registerkontroll, att arbetsgivaren kan välja om ny personal ska visa upp ett registerutdrag. Här kan du läsa om vad som gäller kring registerkontroll.